ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

یزاجم تروص هب هدش هتفرگ یاه سکع ندید

.دینزب هبرض شیامن شیپ کچوک ریوصت یور ،شیامن شیپ هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یور2 2

هاگتسد هتسهآ ای دیشکب تسار ای پچ تمس هب هحفص یور ار ناتتشگنا ،فلتخم هیواز دنچ زا هژوس ندید یارب3 3

.دیناخرچب تسار ای پچ تمس هب ار

)ینغ نوت( HDR‏

.نشور و کیرات قطانم رد یتح تایئزج دیلوتزاب و ینغ یاه گنر اب ریواصت نتفرگ

.دینزب هبرض )ینغ نوت( HDR‏تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

ﻩﻭﻠﺟ ﺎﺑ

ﻩﻭﻠﺟ ﻥﻭﺩﺑ

57