تاميظنت

یفرعم

ار دوخ هاگتسد دیناوت یم فلتخم یاه هنیزگ میظنت .دینک هدافتسا اه همانرب و اهدرکلمع میظنت یارب همانرب نیا زا

.دینک یزاس یصخش رتشیب

.دینزب هبرض تاميظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض وجتسج یور ،رظن دروم هملک ندرک دراو اب تامیظنت یوجتسج یارب

Wi-Fi‏

Wi-Fi هکبش کی هب لاصتا

.دینک ادیپ یسرتسد هکبش یاه هاگتسد ریاس ای تنرتنیا هب و دوش لصو Wi-Fi هکبش هب ات دینک لاعف ار Wi-Fi

هتفرگ رظن رد ییاپورا یاهروشک رد هدافتسا یارب و دنک یم هدافتسا گنهامهان سناکرف زا امش هاگتسد•

راک هب یلخاد یاهاضف رد تیدودحم نودب اپورا هیداحتا رسارس رد ناوت یم ار WLAN .تسا هدش

.درب راک هب یجراخ یاهاضف رد ار نآ ناوت یمن یلو ،درب

.دوش ییوج هفرص یرتاب فرصم رد ات دینک شوماخ ار نآ دینک یمن هدافتسا Wi-Fi زا هکینامز•

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب دیلک یور سپس و دینزب هبرض Wi-Fi‏یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک باختنا Wi-Fi تسیل زا ار یا‌هکبش2 2

.دنوش یم رهاظ لفق دامن اب ،دنراد زاین روبع هملک هب هک ییاه هکبش

79