Преглед на далечинскиот управувач

Ова е специјален далечински управувач за лица со оштетен вид и располага со Braille точки на копчето за Power, Канал и Глас.

Вклучување и исклучување на телевизорот.

Алтернативно избирање на вклучен, двоен, мешан или исклучен телетекст.

Прилагодување на јачината на звукот.

Прикажување на главното мени на екранот.

Прикажува Media Play.

Брзо избирање на често користените функции.

Избирање на елементи од менито на екранот и менување на вредностите од менито.

Враќање на претходно мени.

E-MANUAL: Се прикажува водичот e-Manual. (стр. 8)

 

 

 

 

Овозможува прикажување и избирање на

 

 

 

 

достапни видео извори.

 

 

 

 

Притиснете за директен пристап до каналите.

 

 

 

 

Враќање на претходниот канал.

 

 

 

 

Привремено исклучување на звукот.

 

 

 

 

Менување на канали.

 

 

 

 

Прикажување на списокот со канали на екранот.

MEDIA.P

 

 

 

Прикажување на EPG (електронски програмски

 

 

 

водич).

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикажува информации на екранот на

 

 

 

 

телевизорот.

 

 

 

 

Излегување од менито.

A

B

C

D

Користете ги овие копчиња според насоката на

 

 

 

 

екранот.

E-MANUAL

P.SIZE

AD/SUBT.

 

 

P.SIZE: Избирање на големина на сликата.

 

 

 

Користете ги овие копчиња за одредена

 

 

 

AD/SUBT.: Избирање на опис на звукот.

 

 

 

функција.

(не е достапно во некои локации) /

 

 

 

За повеќе детали, погледнете во e-Manual.

Прикажување на дигитални преводи.

 

 

 

 

Поставување на батериите (големина на батерија: AAA)

Македонски- 5

Македонски

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:01