Kensington Lock za sprečavanje krađe

Kompanija Samsung ne isporučuje uređaj Kensington Lock. To je uređaj koji se koristi za fi zičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.

Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored ikone „K“.

Položaj i boja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

<Opcionalno>

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1.Kensington lock kabl obmotajte oko velikog, fi ksiranog predmeta, kao što je sto ili stolica.

2.Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington lock kabla sa omčom.

3.Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu.

4.Zaključajte.

Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Skladištenje i održavanje

Ako uklonite nalepnicu sa ekrana televizora, očistite ostatke pre gledanja televizije.

Prilikom čišćenja može da dođe do grebanja spoljašnjosti i ekrana proizvoda. Spoljašnjost i ekran pažljivo obrišite mekanom krpom kako biste sprečili grebanje.

Nemojte prskanjem da nanosite vodu direktno na proizvod. Svako nanošenje tečnosti na proizvod može da izazove kvar, požar ili strujni udar.

Proizvod očistite mekanom krpom navlaženom malom količinom vode. Nemojte da koristite zapaljive tečnosti (npr. benzol i razređivače) niti sredstvo za čišćenje.

Oprez za priključak na poklopcu

za LED televizore iz serije 4

OPREZ: Poklopac za priključke namenjen je za korišćenje isključivo od strane kvalifi kovanih servisera. Da biste smanjili opasnost od strujnog udara ili požara, ne koristite poklopac za priključke ako niste za to kvalifi kovani.

Tabla na zadnjoj strani televizora

Priključak na poklopcu

Tabla sa zadnje strane može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Srpski - 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:48