Si të shihni manualin elektronik

E-MANUAL

Mund të gjeni udhëzime rreth veçorive të TV-sëe-ManualTV-në tuaj. Për ta përdorur, shtypni butonin E-MANUAL

telekomandë. Lëvizni kursorin duke përdorur butonat lart/poshtë/djathtas/majtas për të theksuar një kategori, më pas një

 

temë dhe pastaj shtypni butonin ENTERE. e-Manual afishon faqen që dëshironi të shihni.

Mund të futeni gjithashtu edhe nëpërmjet menysë:

OOMENUm→ Mbështet → e-ManualENTERE

Për t'u kthyer te menyja kryesore e e-Manual shtypni butonin E-MANUALnë telekomandë.

Shfaqja e ekranit

Videoja e shfaqur

së fundmi, programVeçoritë kryesore televiziv etj.

Ndryshimi i modalitetit të paracaktuar të figurës

Rregullimi i cilësimeve të figurës

Ndryshimi i opsioneve të figurës

Ndryshimi i modalitetit të paracaktuar të tingullit

Rregullimi i cilësimeve të zërit

}Treguesi EFut eDalje

Lista e kategorive. Shtypni butonin ◄ ose ► për të zgjedhur kategorinë që dëshironi.

Afishon listën e nënmenyve. Përdorni butonat me shigjetë në telekomandë për të lëvizur kursorin. Shtypni butonin ENTEREpër të zgjedhur nënmenynë që dëshironi.

Butonat e veprimeve

}Treguesi: Afishon ekranin e treguesit. EFut: Zgjedh një kategori ose nënmeny. eDalje: Dilni nga e-Manual.

<Shikimi i përmbajtjeve>

aProvo tani: Afishon menynë OSD që i korrespondon temës. Për t'u kthyer te ekrani i e-Manual, shtypni butonin E-MANUAL.

bBaza: Lëviz në faqen kryesore të e-Manual.

LFaqja: Kalon te faqja e mëparshme ose vijuese.

{Zmadh: Zmadhon figurën.

––Shtypni butonin {(Zmadh) për të zmadhuar ekranin. Mund të lëvizni përmes ekranit të zmadhuar duke përdorur butonat ▲ or ▼. Për ta kthyer ekranin në madhësinë normale, shtypni butonin RETURN.

Si kalohet ndërmjet një teme të manualit elektronik dhe menysë(ve) përkatëse OSD.

Ky funksion nuk është i aktivizuar në disa meny.

Nuk mund të përdorni funksionin Provo tani, nëse menyja nuk është e aktivizuar.

 

Metoda 1

 

Metoda 2

 

 

 

 

1.

Nëse dëshironi të përdorni menynë që i korrespondon një teme në

1.

Shtypni butonin ENTEREkur afishohet një temë. Shfaqet "Do

 

e-Manual, shtypni butonin e kuq për të zgjedhur Provo tani.

 

ta ekzekutosh këtë?". Zgjidhni Po dhe më pas shtypni butoni

2.

Për t'u kthyer te ekrani i e-Manual, shtypni butonin E-MANUAL.

 

ENTERE. Shfaqet dritarja OSD.

 

 

2.

Për t'u kthyer te ekrani i e-Manual, shtypni butonin E-MANUAL.

 

 

 

 

Si mund të kërkoni për një temë në faqen e treguesit

Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të gjuhës.

1.Nëse doni të kërkoni një fjalë kyçe, shtypni butonin blu për të zgjedhur Treguesi.

2.Shtypni butonin ◄ ose ► për të zgjedhur renditjen e karaktereve sipas dëshirës.

3.Shtypni butonin ▲ ose ▼ për të zgjedhur fjalën kyçe që kërkoni dhe më pas shtypni butonin ENTERE.

4.Mund të shikoni në ekran udhëzimin përkatës të manualit elektronik.

Për ta mbyllur ekranin Treguesi, shtypni butonin RETURN.

Shqip- 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:11