Rezolucioni i plotë që disponohet

Rezolucioni optimal është 4 seri:1366 x 768@60Hz / 5 seri: 1920 x 1080@60Hz. Shikoni faqen e specifikimeve për rezolucionin e plotë që ofrohet.

Modaliteti

Rezolucioni

Frekuenca horizontale

Frekuenca vertikale

Frekuenca e pikëzave (MHz)

Sinkronizimi i

1366 x 768

1920 X 1080

(KHz)

(Hz)

polaritetit (H / V)

 

 

 

 

 

IBM

720 x 400

31.469

70.087

28.322

-/+

c

c

 

640 x 480

35.000

66.667

30.240

-/-

c

c

MAC

832 x 624

49.726

74.551

57.284

-/-

c

c

 

1152 x 870

68.681

75.062

100.000

-/-

 

c

 

640 x 480

31.469

59.940

25.175

-/-

c

c

 

640 x 480

37.861

72.809

31.500

-/-

c

c

 

640 x 480

37.500

75.000

31.500

-/-

c

c

 

800 x 600

37.879

60.317

40.000

+/+

c

c

 

800 x 600

48.077

72.188

50.000

+/+

c

c

 

800 x 600

46.875

75.000

49.500

+/+

c

c

 

1024 x 768

48.363

60.004

65.000

-/-

c

c

 

1024 x 768

56.476

70.069

75.000

-/-

c

c

 

1024 x 768

60.023

75.029

78.750

+/+

c

c

VESA DMT

1152 x 864

67.500

75.000

108.000

+/+

 

c

 

1280 x 720

45.000

60.000

74.250

+/+

c

c

 

1280 x 800

49.702

59.810

83.500

-/+

 

c

 

1280 x 1024

63.981

60.020

108.000

+/+

 

c

 

1280 x 1024

79.976

75.025

135.000

+/+

 

c

 

1366 x 768

47.712

59.790

85.500

+/+

c

c

 

1440 x 900

55.935

59.887

106.500

-/+

 

c

 

1600 x 900RB

60.000

60.000

108.000

+/+

 

c

 

1680 x 1050

65.290

59.954

146.250

-/+

 

c

 

1920 x 1080

67.500

60.000

148.500

+/+

 

c

SHËNIM

Modaliteti i ndërthurjes nuk pranohet.

TV-ja mund të mos funksionojë ashtu siç duhet nëse zgjidhet një format jostandard i videos.

Licenca

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Njoftimi i licencës së burimit të hapur

Në rast përdorimi softueri me burim të hapur, licencat e burimit të hapur disponohen në menynë e produktit.

Njoftimi i licencës së burimit të hapur është i shkruar vetëm në gjuhën angleze.

Shqip- 17

Shqip

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 17

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:16