Kako da prikažete e-priručnik

E-MANUAL

Izgled ekrana

Uputstva u vezi sa funkcijama televizora možete da pronađete pomoću funkcije e-Manual na televizoru. Pritisnite dugme E-MANUALna daljinskom upravljaču. Pokazivač na ekranu pomerajte pomoću dugmadi sa strelicom nagore/ nadole/nadesno/nalevo da biste označili kategoriju, zatim temu, a onda pritisnite dugme ENTERE. U e-Manual će biti prikazana željena stranica.

Možete da pristupite i pomoću menija:

OO MENUm→ Podrška → e-ManualENTERE

Da biste se vratili u glavni meni e-Manual, pritisnite dugme E-MANUALna daljinskom upravljaču.

Trenutno prikazani video zapis, TV program itd.

Osnovne funkcije

Promena unapred podešenog režima slike

Prilagođavanje postavki slike

Promena opcija slike

Promena unapred podešenog režima zvuka

Podešavanje postavki zvuka

}Indeks EUlaz eIzlaz

Lista kategorija. Pritisnite dugme ◄ ili ► da biste izabrali željenu kategoriju.

Prikazivanje liste podmenija. Za pomeranje pokazivača na ekranu koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču. Pritisnite dugme ENTEREda biste izabrali željeni podmeni.

Komandna dugmad

}Indeks: Prikazivanje ekrana indeksa. EUlaz: Izbor kategorije ili podmenija. eIzlaz: Izađite iz e-Manual.

<Prikazivanje sadržaja>

aProb. sad: Prikazivanje menija na ekranu koji dogovara temi. Da biste se vratili na ekran e-Manual, pritisnite dugme E-MANUAL.

bPočetna: Prelazak na početni ekran e-Manual.

LStranica: Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.

{Zum: Uvećavanje prikaza na ekranu.

––Pritisnite dugme {(Zum) da biste uvećali sliku na ekranu. Po ekranu sa uvećanim prikazom možete da se pomerate pomoću dugmeta ▲ ili ▼. Da biste ekran vratili na normalnu veličinu, pritisnite dugme RETURN.

Kako da prelazite između teme u e-priručniku i odgovarajućih menija na ekranu.

Ova funkcija nije omogućena u nekim menijima.

Kada meni nije otvoren, ne možete da koristite funkciju Prob. sad.

 

1. metod

 

2. metod

 

 

 

 

1.

Ako želite da koristite meni opisan u nekoj temi iz e-Manual, pritisnite

1.

Pritisnite dugme ENTEREkada se prikaže tema. Pojaviće se poruka

 

crveno dugme da biste izabrali opciju Prob. sad.

 

„Želite li da izvršite ovo?“. Izaberite opciju Da, a zatim pritisnite dugme

2.

Da biste se vratili na ekran e-Manual, pritisnite dugme E-MANUAL.

 

ENTERE. Otvoriće se prozor menija na ekranu.

 

 

2.

Da biste se vratili na ekran e-Manual, pritisnite dugme E-MANUAL.

 

 

 

 

Kako da pronađete temu na stranici sa indeksom

U zavisnosti od jezika, ova funkcija možda neće biti podržana.

1.Ako želite da obavite pretragu pomoću ključne reči, pritisnite plavo dugme da biste izabrali opciju Indeks.

2.Pritisnite dugme ◄ ili ► da biste izabrali željeni redosled znakova.

3.Pritisnite dugme ▲ ili ▲ da biste izabrali željenu ključnu reč, a zatim pritisnite dugme ENTERE.

4.Možete da pregledate odgovarajući ekran sa uputstvima u e-priručniku. Da biste zatvorili ekran Indeks, pritisnite dugme RETURN.

Srpski - 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:46