Τρόπος προβολής του e-Manual

E-MANUAL

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας στο e-Manualτης τηλεόρασης. Πατήστε το κουμπί

E-MANUALστο τηλεχειριστήριό σας. Μετακινήστε το δείκτη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά

 

 

για να επισημάνετε μια κατηγορία και κατόπιν ένα θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. Το e-Manual

 

προβάλλει τη σελίδα που θέλετε να δείτε.

 

Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε μέσω του μενού:

 

OO MENUmΥποστήριξη e-Manual ENTERE

 

Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού του e-Manual, πατήστε το κουμπί E-MANUALστο τηλεχειριστήριο.

Προβολή στην οθόνη

Εμφάνιση βίντεο, τηλεοπτικού

προγράμματος κ.λπ. εκείνη τη

στιγμή.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας Αλλαγή των επιλογών εικόνας Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

}Ευρετήριο EΚαταχώρηση eΈξοδος

Ηλίστα κατηγοριών. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε την κατηγορία που θέλετε.

Εμφανίζεται η λίστα υπομενού. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριό σας για να μετακινήσετε το δείκτη. Πατήστε το κουμπί ENTEREγια να επιλέξετε το υπομενού που θέλετε.

Κουμπιά λειτουργιών}Ευρετήριο: Προβολή της οθόνης ευρετηρίου.EΚαταχώρηση: Επιλογή μιας κατηγορίας ή ενός υπομενού.

eΈξοδος: Έξοδος από το e-Manual. <Προβολή των Περιεχομένων>

aΔοκιμή: Προβολή του μενού ενδείξεων οθόνης που αντιστοιχεί στο θέμα. Για να επιστρέψετε στην οθόνη του e-Manual, πατήστε το κουμπί E-MANUAL.

bΑρχική: Μετάβαση στην αρχική οθόνη του e-Manual.LΣελίδα: Μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.{Ζουμ: Μεγέθυνση μιας οθόνης.

–– Πατήστε το κουμπί {(Ζουμ) για μεγέθυνση της οθόνης. Μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση στη μεγεθυσμένη οθόνη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ ή ▼. Για να επαναφέρετε την οθόνη στο κανονικό της μέγεθος, πατήστε το κουμπί RETURN.

Τρόπος εναλλαγής μεταξύ ενός θέματος e-Manual και των αντίστοιχων μενού ενδείξεων οθόνης.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μενού.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Δοκιμή εάν το μενού δεν είναι ενεργοποιημένο.

 

Μέθοδος 1

 

Μέθοδος 2

1.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μενού που αντιστοιχεί σε κάποιο

1.

Πατήστε το κουμπί ENTEREκατά την προβολή ενός θέματος.

 

θέμα e-Manual, πατήστε το κόκκινο κουμπί για να επιλέξετε Δοκιμή.

 

Εμφανίζεται το μήνημα "Να γίνει εκτέλεση;". Επιλέξτε Ναι και, στη

2.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη του e-Manual, πατήστε το κουμπί

 

συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE. Εμφανίζεται το παράθυρο

 

ενδείξεων οθόνης.

 

E-MANUAL.

 

 

2.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη του e-Manual, πατήστε το κουμπί

 

 

 

 

 

E-MANUAL.

 

 

 

 

Τρόπος αναζήτησης ενός θέματος στη σελίδα ευρετηρίουΑυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τη γλώσσα.

1.Αν θέλετε να αναζητήσετε μια λέξη-κλειδί, πατήστε το μπλε κουμπί για να επιλέξετε Ευρετήριο.

2.Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε τη σειρά χαρακτήρων που θέλετε.

3.Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.

4.Μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη οθόνη οδηγιών του ηλεκτρονικού εγχειριδίου. Για να κλείσετε την οθόνη Ευρετήριο, πατήστε το κουμπί RETURN.

Ελληνικά - 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:20