Телетекст функции

Индексната страница од услугата за телетекст ви нуди информации за начинот на користење на услугата. За правилно прикажување на информациите од телетекстот, приемот на каналот мора да биде стабилен. Во спротивно, може да недостасуваат информации или да не се прикажат некои страници.

Со притиснување на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач можете да ги менувате телетекст страниците.

10(режим): Го избира режимот на телетекст (LIST/FLOF). Ако се притисне кога

режимот LIST е активен, ќе се префрли во режим на зачувување на листата. Во 1 режимот на зачувување на листата, можете да зачувате телетекст страница во

листата со помош на копчето 8(зачувај).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

/(телетекст вклучено/мешано/исклучено): Го активира режимот на телетекст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за тековниот канал. Притиснете го копчето два пати за преклопување на режимот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на телетекст со каналот кој се емитува во моментот. Притиснете го уште еднаш за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

излез од телетекстот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

(под-страница): Ја прикажува достапната под-страница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

(зачувај): Ги зачувува телетекст страниците.

2

 

 

 

 

3

5

6

(индекс): Ја прикажува индексната страница (содржина) во секое време додека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ги гледате телетекст содржините.

 

8

6

4

(големина): Го прикажува телетекстот со двојна големина на горната половина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од екранот. За преместување на текстот во долната половина од екранот,

 

 

 

 

 

 

9

 

притиснете го повторно. За нормален приказ, притиснете го уште еднаш.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

9

(задржи): Го задржува приказот на тековната страница, во случај да постојат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неколку споредни страници кои следат автоматски. За поништување, притиснете

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го повторно.

 

MEDIA.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

(страница нагоре): Ја прикажува следната телетекст страница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9

3

(страница надолу): Ја прикажува претходната телетекст страница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05(прикажи): Го прикажува скриениот текст (на пример, одговори на прашања од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квиз). За прикажување на нормалната слика, притиснете повторно.

7

 

 

 

 

 

 

 

! 7(откажи): Ја намалува сликата за прикажување на телетекст за преклопување

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со тековниот пренос.

 

A

 

B

 

C

D @

@ Копчиња во боја (црвена, зелена, жолта, сина): Ако компанијата која ја емитува

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програмата користи FASTEXT систем, различните теми на телетекст страницата се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

означени со различни бои и можат да се изберат со притиснување на копчињата

 

E-MANUAL

 

P.SIZE

 

AD/SUBT.

 

 

 

во боја. Притиснете го копчето во боја кое одговара на темата по ваш избор. Ќе се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прикаже нова страница во различна боја. На истиот начин можете да избирате и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елементи. За прикажување на претходната или следната страница, притиснете го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соодветното копче во боја.
Вообичаена телетекст страницаДелСодржина

A

Број на избраната страница.

A

B

C

D

BИдентитет на телевизиската куќа.

C

Број на тековната страница или статус на

E

пребарувањето.

 

 

DДатум и време.

E

Текст.

F

FСтатусни информации. FASTEXT информации.

Македонски- 9

Македонски

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 9

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:04