Ruajtja dhe mirëmbajtja
Nëse e hiqni ngjitësen e ngjitur në ekranin e TV-së, largoni papastërtitë dhe pastaj shikoni TV.
Pjesa e jashtme dhe ekrani i produktit mund të gërvishten gjatë pastrimit. Për të shmangur gërvishtjet, sigurohuni ta pastroni pjesën e jashtme dhe ekranin me kujdes me një copë të butë.
Mos spërkatni ujë drejtpërdrejt mbi produktin. Çdo lloj lëngu që hyn në
produkt mund të shkaktojë avari, zjarr
ose goditje elektrike.
Pastrojeni produktin me një leckë të butë të njomur me pak ujë. Mos përdorni
lëngje të ndezshme (p.sh. benzen,
hollues) apo substanca pastruese.

Përdorimi i kyçit Kensington kundër

vjedhjes

Kyçi Kensington kundër vjedhjes nuk jepet nga Samsung. Kyçi është pajisje që përdoret për të fi ksuar fi zikisht sistemin kur ky përdoret në vende publike. Në varësi të prodhuesit paraqitja dhe mënyra e kyçjes mund të ndryshojnë nga ilustrimi. Referojuni manualit të dhënë me kyçin Kensington për informacion të mëtejshëm mbi përdorimin e duhur.

Shikoni për ikonën “K” në pjesën e pasme të televizorit. Një fole Kensington gjendet në krah të ikonës “K”.

Pozicioni dhe ngjyra mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

<Fakultative>

Për të kyçur produktin, ndiqni këto hapa:

1.Silleni kabllon e kyçit Kensington rreth një objekti të madh fi ks, si tryezë apo karrige.

2.Fundin e kabllos me kyç bashkangjitur rrëshqiteni në skajin me lak të kabllos së kyçit Kensington.

3.Futeni pajisjen e kyçjes në folenë Kensington mbi produkt.

4.Mbylleni kyçin.

Këto janë udhëzime të përgjithshme. Për udhëzime të sakta, shikoni manualin e përdoruesit që jepet së bashku me pajisjen për kyçje.

Pajisja e kyçit duhet të blihet veçmas.

Kujdesi për folenë e kapakut

për serinë LED 4

KUJDES: Foleja me kapak përdoret vetëm nga personeli i kualifi kuar i shërbimit. Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike ose të zjarrit, mos e përdorni folenë me kapak nëse nuk jeni të kualifi kuar.

Paneli i pasmë i TV-së

Foleja e kapakut

Paneli i pasmë mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Shqip- 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:14