Upozorenje! Važne sigurnosne upute

(Pročitajte odjeljak koji odgovara oznakama na vašem uređaju tvrtke Samsung prije

pokušaja njegove instalacije.)

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE

OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav doticaj s unutarnjim sklopovima uređaja.

Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj priložena važna literatura o njegovom radu i održavanju.

Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.

-Utore i otvore nemojte prekrivati tkaninom ili drugim materijalima.

-Utore i otvore nemojte blokirati smještanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili sličnu površinu.

-Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića ako nije osigurano pravilno prozračivanje.

Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili grijaćeg otpornika, kao ni na mjesta gdje bi bio izložen izravnom sunčevom zračenju.

Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.

Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napona i odmah se obratite ovlaštenom distributeru. Prije čišćenja izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi koji uređuju odlaganje baterija na pravilan način i uz brigu o zaštiti okoliša. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.

Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.

Naponski kabeli trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima koji su postavljeni na njih ili uz njih, uz posvećivanje naročite pažnje na priključne dijelove kabela, adaptere i mjesta na kojima oni izlaze iz uređaja.

Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ne koristi ili se ostavlja bez nadzora duže vrijeme, iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprečava oštećivanje uređaja uslijed udara groma ili izboja na naponskim vodovima.

Prije priključivanja naponskog AC kabela u utičnicu na DC adapteru provjerite odgovara li oznaka napona na DC adapteru lokalnom naponu.

U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.

Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo kvalificirani tehničar.

Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje držite ga za utikač dok ga izvlačite iz utičnice. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte vlažnim rukama.

Ako uređaj ne radi normalno - naročito ako iz njega izlaze neobični zvukovi ili miris - odmah ga iskopčajte iz napona i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru.

Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete koristiti televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme (naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).

-Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, istjecanje struje ili požar, na način da zbog nje kabel za napajanje stvara iskre ili toplinu, ili izolacija gubi svojstva.

Svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja uređaja na mjesto gdje ima mnogo prašine, mjesto s visokom ili niskom temperaturom, visokom vlažnošću ili mjesto izloženo kemijskim tvarima, odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata, kao što su zračne luke, željezničke stanice itd.

U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja uređaja.

Koristite samo pravilno uzemljene utikače i utičnice.

-Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)

Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.

Ne dopuštajte djeci da se naslanjaju na uređaj.

Dodatke (bateriju, itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.

Uređaj ne postavljajte na mjesto koje nije stabilno, kao što je klimava polica, nagnuti pod ili neko drugo mjesto izloženo vibracijama.

Zaštite uređaj od pada i ne izlažite ga nikakvim udarima. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom centru.

Za čišćenje proizvoda isključite kabel za napajanje iz utičnice i obrišite uređaj mekom krpom koju ste navlažili u vodi. Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje rublja. Time se može nagrditi izgled uređaja ili obrisati oznake otisnute na njemu.

Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni prskanju.

Baterije nemojte bacati u vatru.

Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima uzrokovati kratki spoj.

U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

UPOZORENJE - KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE IZVORE OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREĐAJA.

Hrvatski - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:51