Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο αυτό είναι ειδικό για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου.

Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης.

Εναλλακτικά, επιλέξτε Ενεργ. Teletext, Διπλή οθόνη, Μικτή οθόνη ή Απενερ. Teletext.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου.

Προβολή του κύριου μενού ενδείξεων οθόνης.

Προβολή Media Play.

Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά.

Επιλογή των στοιχείων μενού στην οθόνη και αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται στα μενού.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

E-MANUAL: Προβολή του οδηγού e-Manual. (σελ. 8)

 

 

 

 

Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων πηγών

 

 

 

 

βίντεο.

 

 

 

 

Πατήστε για απευθείας πρόσβαση στα κανάλια.

 

 

 

 

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

 

 

 

 

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.

 

 

 

 

Αλλαγή του καναλιού.

 

 

 

 

Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.

MEDIA.P

 

 

 

Προβολή του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός

 

 

 

προγράμματος).

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή πληροφοριών στην οθόνη της

 

 

 

 

τηλεόρασης.

 

 

 

 

Έξοδος από το μενού.

A

B

C

D

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυτά ανάλογα με την

 

 

 

 

κατεύθυνση στην οθόνη.

E-MANUAL

P.SIZE

AD/SUBT.

 

 

P.SIZE: Επιλογή του μεγέθους εικόνας.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά σε συγκεκριμένο

AD/SUBT.: Επιλογή της αυτόματης ηχητικής

χαρακτηριστικό.

περιγραφής. (Δεν διατίθεται σε ορισμένες

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό

περιοχές) / Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.

εγχειρίδιο.

Τοποθέτηση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)

Ελληνικά

Ελληνικά - 5

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:18