Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Kensington

Zabezpieczenie Kensington nie jest oferowane przez fi rmę Samsung. Jest to mechanizm służący do fi zycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych. Wygląd i metoda zamykania mogą się różnić od przedstawionych na rysunku w zależności od producenta. Prawidłowy sposób użycia został opisany w instrukcji obsługi blokady Kensington.

Z tyłu telewizora znajduje się ikona “K”. Gniazdo kensington znajduje się obok ikony „K”.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyglądzie i umiejscowieniu produktu.

<Opcjonalne>

Aby zablokować produkt, wykonaj poniższe czynności:

1.Owiń przewód blokady Kensington wokół dużego, nieruchomego przedmiotu (np. biurka lub krzesła).

2.Przeciągnij koniec przewodu zakończony zamkiem przez drugi koniec przewodu blokady Kensington zakończony pętlą.

3.Włóż mechanizm blokujący do gniazda Kensington w produkcie.

4.Zamknij blokadę.

Powyższe instrukcje mają charakter ogólny. Szczegółowe instrukcje znaleźć można w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

Urządzenie służące do blokowania należy zakupić oddzielnie.

Przechowywanie i konserwacja

Po usunięciu naklejki z ekranu telewizora, oczyść pozostałości i zacznij oglądać telewizję.

Obudowa i ekran mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. W celu uniknięcia zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy korzystać z miękkiej szmatki.

Produktu nie wolno bezpośrednio spryskiwać wodą. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

Produkt należy czyścić miękką szmatką zwilżoną niewielką ilością wody. Nie wolno korzystać z łatwopalnych cieczy (np. benzyny, rozpuszczalnika) ani środków czyszczących.

Ostrzeżenie dot. gniazda na pokrywie

telewizory LED serii 4

UWAGA: Gniazdo zabezpieczone osłoną jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez personel serwisu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie należy używać gniazda zabezpieczonego osłoną, chyba że posiada się odpowiednie kwalifi kacje.

Panel tylny telewizora

Gniazdo na pokrywie

W zależności od modelu mogą występować różnice w panelu tylnym.

Polski - 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:23