Veçoria e teletekstit

Faqja e treguesit të shërbimit të teletekstit ju jep informacion në lidhje me përdorimin e shërbimit. Që informacioni i teletekstit të afi shohet saktësisht, marrja e sinjalit të kanalit duhet të jetë e qëndrueshme. Përndryshe, informacioni mund të mungojë ose disa faqe mund të mos afi shohen.

Ju mund të ndryshoni faqet e teletekstit duke shtypur butonat numerikë në telekomandë.

10(modalitet): Përzgjedh modalitetin e teletekstit (LIST/ FLOF). Nëse shtypet gjatë

1

modalitetit LIST, e kalon modalitetin në modalitet të ruajtjes së listës. Në modalitetin e ruajtjes

së listës, mund të ruani faqen e teletekstit në një listë duke përdorur butonin 8(ruajtje).

 

23

8

2

/(Teleteksti aktiv/përzier/joaktiv): Aktivizimi i modalitetit të teletekstit për kanalin aktual.

 

Shtypeni butonin dy herë për të mbivendosur funksionin e teletekstit me ekranin aktual të

 

transmetimit. Shtypeni edhe një herë për të dalë nga teleteksti.

3

1

(nënfaqja): Afi shon nënfaqen e disponueshme.

4

8

(ruajtje): Ruan faqet e teletekstit.

5

6

(treguesi): Afi shon faqen e treguesit (përmbajtjet) në çdo kohë ndërkohë që shihni

 

teletekstin.

6

4

(madhësia): Afi shon teletekstin në gjysmën e sipërme të ekranit në madhësi të dyfi shuar.

 

Për ta lëvizur tekstin në gjysmën e poshtme të ekranit, shtypeni përsëri. Për ta afi shuar

 

normalisht, rishtypeni edhe një herë.

7

9

(mbaj): Mban afi shimin e faqes aktuale, në rastin kur ka disa faqe të tjera dytësore që

4

MEDIA.P5

9

 

pasojnë automatikisht. Për ta zhbërë, shtypeni përsëri.

8

2

(faqja lart): Afi shon faqen tjetër të teletekstit.

9

3

(faqja poshtë): Afi shon faqen e mëparshme të teletekstit.

60

7!

A B C D @

05(zbulim): Afi shon tekstin e fshehur (për shembull përgjigjet e lojërave kuiz). Për të afi shuar ekranin normal, shtypeni atë përsëri.

!7(anulim): Zvogëlon afi shimin e teletekstit për t'iu mbivendosur transmetimit aktual.

@Butonat me ngjyra (kuq, gjelbër, verdhë, blu): Nëse sistemi FASTEXT përdoret nga kompania e transmetimit, temat e ndryshme në një faqe teleteksti janë të renditura sipas ngjyrave dhe mund të zgjidhen duke shtypur butonat me ngjyra. Shtypni butonin përkatës me ngjyrë

në temën e zgjedhjes suaj. Shfaqet faqe e re me renditje sipas ngjyrave. Artikujt mund të zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Për të afi shuar faqen e mëparshme ose faqen tjetër, shtypni butonin me ngjyrë përkatëse.

E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

Faqe tipike e teletekstit

Pjesa

Përmbajtjet

ANumri i faqes së zgjedhur.

BIdentiteti i kanalit të transmetimit.

CNumri i faqes aktuale ose treguesit e kërkimit.

DData dhe ora.

ETeksti.

FInformacioni mbi statusin. Informacion FASTEXT.

A

B

C

D

E

F

Shqip

Shqip- 9

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 9

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:12