Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

(Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zapoznać się z informacjami w sekcji

odpowiadającej oznaczeniom na urządzeniu firmy Samsung).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB PŁYTY TYLNEJ). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.

Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części urządzenia jest niebezpieczne.

Ten symbol oznacza, że do urządzenia dołączono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego działania i konserwacji.

Szczeliny i otwory z tyłu i na dole obudowy produktu zapewniają niezbędną wentylację. Aby zadbać o niezawodne działanie urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu się, nie należy zakrywać lub zatykać tych otworów.

-Nie zakrywać szczelin i otworów serwetami, pokrowcami i innymi materiałami.

-Nie stawiać urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach, gdyż powoduje to zatkanie otworów wentylacyjnych.

-Nie umieszczać urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, np. półkach na książki lub zabudowanych szafkach, chyba że zapewniona zostanie odpowiednia wentylacja.

Nie umieszczać urządzenia obok lub nad grzejnikiem lub innym źródłem ciepła oraz nie wystawiać go na bezpośrednie działanie silnego światła słonecznego.

Nie stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. dzbany), gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Nie wystawiać urządzenia na deszcz ani nie umieszczać go w pobliżu wody (np. przy wannie, umywalce, zlewie lub pralce, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Jeśli dojdzie do przypadkowego zawilgocenia urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. Przed czyszczeniem zawsze wyjmij przewód zasilający z gniazdka.

W tym urządzeniu używane są baterie. W niektórych miejscach lokalne przepisy wymagają odpowiedniej utylizacji baterii, ze względów związanych z ochroną środowiska. Dokładniejsze informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.

Nie powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy i przejściówek, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na podeptanie, przycięcie lub uszkodzenie przez przedmioty znajdujące się nad nimi lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i przejściówki oraz w miejscu, w którym jest on bezpośrednio podłączony do urządzenia.

W celu ochrony urządzenia na czas burzy oraz w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania. Należy także odłączyć antenę lub telewizję kablową. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia.

Przed podłączeniem przewodu zasilającego prądu zmiennego do przejściówki zasilania prądem stałym należy upewnić się, że oznaczenie napięcia na przejściówce odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej.

Nie wkładać żadnych metalowych części do otworów w urządzeniu. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany technik.

Podłączając przewód zasilający do gniazdka, zawsze sprawdź, czy jest pewnie włożony. Wyjmując przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, zawsze trzymaj go za wtyczkę. Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo – w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy – należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym.

Jeśli telewizor nie ma być używany przez dłuższy czas lub w przypadku dłuższego wyjścia z domu, należy odłączyć go od zasilania (zwłaszcza jeśli w domu zostają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne).

-Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskier przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.

W przypadku instalacji produktu w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci czy preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę np. w przypadku lotniska, stacji kolejowej itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

Używać wyłącznie poprawnie uziemionej wtyczki i gniazda zasilającego

-Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy 1).

Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.

Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na produkcie.

Akcesoria (akumulator itp.) przechowuj w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni, np. na chwiejnych półkach, nierównych podłogach lub w miejscu narażonym na drgania.

Nie upuszczaj produktu i unikaj wystawiania go na jakiekolwiek wstrząsy. W razie uszkodzenia urządzenia wyłącz je, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z punktem serwisowym.

Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego i wytrzyj produkt miękką ściereczką zwilżoną wodą. Nie używaj żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Może to wpłynąć na wygląd urządzenia lub usunąć nadruk na jego powierzchni.

Nie należy dopuszczać do sytuacji zamoknięcia lub rozlania wody na urządzenie.

Nie należy wystawiać baterii na działanie ognia.

Nie należy powodować spięć, demontować ani doprowadzać do przegrzania baterii.

W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy wymienić tylko na taki sam lub podobny egzemplarz.

OSTRZEŻENIE - ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, ŚWIECZKI LUB INNE ŹRÓDŁA ZAPŁONU NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD PRODUKTU.

Polski - 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:17