Paralajmërim! Udhëzime të rëndësishme sigurie

(Ju lutemi, lexoni seksionin e duhur që korrespondon me shenjën që ndodhet te produkti i

Samsung-ut para se të provoni të instaloni produktin.)

KUJDES

RREZIK GODITJEJE ELEKTRIKE MOS E HAPNI

KUJDES: PËR TË REDUKTUAR RREZIKUN E GODITJEVE ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESËN E PASME). BRENDA NUK

KA PJESË TË RIPARUESHME NGA PËRDORUESI. DREJTOJUNI NJË PERSONELI TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIME RIPARIMI.

Ky simbol tregon që ka tension të lartë brenda. Është e rrezikshme të prekni pjesët e brendshme të produktit.

Ky simbol tregon se brenda produktit ndodhet literatura e nevojshme që lidhet me përdorimin dhe mirëmbajtjen e tij.

Foletë dhe hapësirat brenda dollapit dhe në pjesën e pasme dhe të poshtme hapen për ajrosjen e nevojshme. Për të garantuar funksionimin e besueshëm të kësaj pajisjeje dhe për ta mbrojtur nga mbinxehja, këto fole dhe hapësira nuk duhet të bllokohen apo të mbulohen asnjëherë.

-Mos i mbuloni foletë dhe hapësirat me rroba ose me materiale të tjera.

-Mos i bllokoni foletë dhe hapësirat duke e vendosur këtë pajisje mbi krevat, mbi divan, mbi rrugicë apo mbi sipërfaqe të ngjashme.

-Mos e vendosni këtë pajisje në një hapësirë të izoluar, si për shembull në raft ose në një dollap të integruar, nëse nuk kanë ajrosjen e duhur.

Mos e vendosni asnjëherë këtë pajisje pranë ose mbi një radiator ose rezistencë ngrohëse ose në vende ku mund të ekspozohet ndaj rrezeve të diellit.

Mos vendosni enë me ujë (vazo, etj.) mbi këtë pajisje, pasi kjo gjë mund të rezultojë në zjarr ose në goditje elektrike.

Mos e ekspozoni këtë pajisje ndaj shiut dhe mos e vendosni pranë ujit (pranë vaskës, legenit me ujë, lavamanit në kuzhinë ose makinës larëse, në sipërfaqe me lagështirë ose pranë një pishine, etj.) Nëse pajisja njomet pa dashje, hiqeni nga priza dhe kontaktoni menjëherë shitësin e autorizuar. Sigurohuni që ta keni hequr kordonin elektrik nga priza para se ta pastroni.

Kjo pajisje përdoret me bateri. Në komunitetin tuaj mund të ketë rregullore që kërkojnë që t'i hidhni bateritë siç duhet, duke pasur parasysh fak- torët mjedisorë. Kontaktoni autoritetet lokale për informacion mbi hedhjen ose riciklimin.

Mos i mbingarkoni prizat në mur, kordonët zgjatues ose adaptorët përtej kapacitetit të tyre, pasi kjo mund të rezultojë në zjarr ose në goditje elek- trike.

Kordonët elektrikë duhet të jenë të rrugëzuar në mënyrë që të mos shkelen ose të kapen nga objekte që vendosen mbi to, duke i kushtuar vëmend- je sidomos pjesës së kordonit pranë prizës, adaptorëve dhe pjesës ku dalin nga pajisja.

Për të mbrojtur pajisjen nga rrufetë ose kur është e pambikëqyrur apo kur nuk përdoret për një kohë të gjatë, hiqeni nga priza dhe shkëputeni sistemin me antenë ose kabllo. Kjo gjë do të parandalojë dëmtimin e pajisjes nga rrufetë ose nga luhatjet e linjës elektrike.

Para se të lidhni kordonin elektrik AC me prizën e adaptorit DC, sigurohuni që tensioni i caktuar i adaptorit DC të korrespondojë me linjën lokale të furnizimit me energji.

Mos futni asgjë metalike te hapësirat e pajisjes. Kjo gjë mund të shkaktojë goditje elektrike.

Për të shmangur goditjet elektrike, mos e prekni asnjëherë pjesët e brendshme të pajisjes. Pajisja duhet të hapet vetëm nga një teknik i kualifikuar.

Sigurohuni të vendosni kordonin elektrik derisa të futet mirë. Kur të hiqni kordonin elektrik, sigurohuni që ta kapni nga spina për ta hequr nga priza. Mos e prekni kordonin elektrik me duar të njoma.

Nëse pajisja nuk funksionon normalisht, sidomos nëse lëshon zhurmë ose aromë të pazakontë, hiqeni menjëherë nga priza dhe kontaktoni shitësin e autorizuar ose qendrën e shërbimit.

Sigurohuni që ta hiqni spinën nga priza nëse nuk do ta përdorni televizorin ose nëse do të largoheni nga shtëpia për një kohë të gjatë (sidomos kur në shtëpi do të qëndrojnë vetëm fëmijë, të moshuar ose persona me aftësi të kufizuara).

-Grumbullimi i pluhurit mund të shkaktojë goditje elektrike, shkarkim elektrik ose zjarr duke çuar në lëshimin e shkëndijave dhe në nxehje të kordonit elektrik ose në prishje të izolantit.

Sigurohuni të kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit kur të instaloni televizorin në një vend me shumë pluhur, me temperaturë të lartë ose të ulët, me nivel të lartë lagështie, me substanca kimike dhe në rastet kur punon 24 orë rresht si një aeroport, stacion treni etj.

Moszbatimi i kësaj mund t'i shkaktojë televizorit dëmtime të rënda.

Përdorni spinë dhe prizë të tokëzuara siç duhet.

-Tokëzimi i papërshtatshëm mund të shkaktojë goditje elektrike ose dëmtim të pajisjes. (Vetëm pajisje të kategorisë I.)

Për të shkëputur pajisjen nga priza kryesore, duhet të hiqet spina nga priza kryesore, prandaj dhe spina kryesore duhet të jetë gati për t'u përdorur.

Mos lejoni që fëmijët të varen te produkti.

Ruajini pjesët shtesë (bateritë, etj.) në një vend të sigurt ku nuk mund t'i gjejnë fëmijët.

Mos e instaloni produktin në vende të paqëndrueshme, si për shembull në rafte të lëvizshme, në dysheme të pjerrëta ose në vende ku mund të ekspozohen ndaj dridhjeve.

Mos e rrëzoni produktin dhe mos e godisni. Nëse produkti dëmtohet, hiqeni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.

Për ta pastruar produktin, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe fshijeni produktin me një leckë të butë të lagur me pak ujë. Mos përdorni kimi- kate si dylli, benzeni, alkooli, hollues, insekticide, aromatizues, lubrifikues ose detergjentë. Mund të dëmtoni pamjen ose të fshini shkronjat mbi produkt

Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve.

Mos i hidhni bateritë në zjarr.

Mos krijoni qark të shkurtër, mos çmontoni ose mos mbinxehni bateritë.

Nëse bateritë nuk vendosen siç duhet, mund të ekzistojë rreziku i shpërthimit. Zëvendësojini me bateri të llojit të njëjtë ose ekuiva- lente.

PARALAJMËRIM - PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E ZJARRIT, MBAJINI QIRINJTË OSE FLAKËT E TJERA TË EKSPOZUARA LARG NGA KY PRODUKT GJATE GJITHË KOHËS.

Shqip- 2

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 2

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:08