Kensington брава против кражба

Kensington бравата не е испорачана од страна на Samsung. Тоа е уред кој се користи за физичко прицврстување на системот при користење на јавни места. Изгледот и методот за заклучување може да се разликува од приказот во зависност од произведувачот. За дополнителни информации околу правилното користење погледнете го прирачникот кој се испорачува со Kensington бравата.

Пронајдете ја иконата “K” на задниот дел од телевизорот. Отворот за Kensington брава се наоѓа покрај иконата “K”.

Позицијата и бојата можат да бидат различни, во зависност од моделот.

Внимавајте на капачето на приклучокот

за серијата LED 4

ВНИМАНИЕ: Само квалификуван персонал за сервисирање треба да ракува со заштитниот капак за приклучоците. За да го намалите ризикот од електричен удар или пожар, не ракувајте со заштитниот капак за приклучоците, освен ако сте квалификувани за да го сторите тоа.

Задна ТВ плоча

Капаче на приклучок

<Изборно>

Задната плоча може да биде различна, во зависност

За заклучување на производот, следете ги овие чекори:од моделот.

1. Замотајте го кабелот на Kensington бравата околу некој

 

голем, статичен објект како што е маса или стол.

 

2. Протнете го едниот крај од кабелот со прикачената брава

 

низ другиот крај на кабелот од Kensington бравата со

 

јамка.

 

3. Вметнете го делот за заклучување во отворот за

 

Kensington брава на производот.

 

4. Заклучете ја бравата.

 

Ова се општите инструкции. За детални инструкции,

 

погледнете го прирачникот за користење кој се

 

испорачува со уредот за заклучување.

 

Уредот за заклучување мора да се купи одделно.

 

Складирање и одржување

Ако ја отстраните прикачената налепница од ТВ екранот, исчистете ги остатоците и потоа гледајте телевизија.

Надворешниот дел и екранот на производот може да се изгребат при чистење. Не заборавајте внимателно да го избришете надворешниот дел и екранот со мека крпа за да не направите гребнатини.

Не прскајте вода директно на производот. Секоја течност која ќе навлезе во производот може да предизвика неисправност, пожар или електричен удар.

Чистете го производот со мека ткаенина натопена со мало количество на вода. Не користете запаливи течности (на пр. бензен, разредувач) или средство за чистење.

Македонски- 14

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 14

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:05