Shikimi i telekomandës

Jedná se o speciální dálkové ovládání pro zrakově postižené osoby, na tlačítkách Power, Channel a Volume jsou reliéfní znaky Braillova písma.

Fik dhe ndez TV-në.

Në të kundërt, zgjidhni Teleteksti AKTIV, Dyfish, I përzier ose JOAKTIV.

Rregullon volumin.

Shfaq menynë kryesore në ekran.

Shfaq Media Play.

Zgjidhni shpejt funksionet e përdorura vazhdimisht.

Zgjedh elementët e menysë në ekran dhe ndryshon vlerat që shihen në meny.

Kthehet në menynë e mëparshme.

E-MANUAL: Shfaq udhëzuesin e-Manual elektronik. (f. 8)

P.SIZE: Zgjedh madhësinë e figurës. AD/SUBT.: Zgjedhja e përshkrimit të audios. (Nuk disponohet në disa vende) / Shfaq titrat dixhitale.

 

 

 

 

Afishon dhe zgjedh burimet e disponueshme të

 

 

 

 

videos.

 

 

 

 

Shtypni për të hyrë drejtpërdrejt te kanalet.

 

 

 

 

Kthehet në kanalin e mëparshëm.

 

 

 

 

Ndërpret zërin përkohësisht.

 

 

 

 

Ndryshon kanalet.

 

 

 

 

Shfaq Listat e kanaleve në ekran.

MEDIA.P

 

 

 

Shfaq EPG (Guida elektronike e programeve).

 

 

 

 

 

 

 

 

Shfaq informacione në ekranin e TV-së.

 

 

 

 

Del nga menyja.

A

B

C

D

Përdorni këto butona sipas drejtimit në ekran.

E-MANUAL

P.SIZE

AD/SUBT.

 

 

 

 

 

 

Përdorini këto butona në një veçori specifike.

 

 

 

 

Për hollësi, referojuni manualit elektronik.

Vendosja e baterive (Madhësia e baterisë: AAA)

Shqip

Shqip- 5

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 5

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:10