10 cm
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu. Da biste zaštitili
prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
CIS jezici (ruski, ukrajinski i kazahstanski) nisu dostupni za ovaj proizvod pošto je proizveden za korisnike u regionu EU.
Srpski - 3
Instaliranje sa zidnim nosačem.
10 cm

Više informacija o korišćenju e-priručnika (str. 8)

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu da se razlikuju od izgleda stvarnog uređaja. Dizajn uređaja i specifikacije mogu da se promene bez najave.

Važne informacije o garanciji u vezi sa gledanjem televizijskog formata

1. Funkcije u vezi sa digitalnom televizijom (DVB) dostupne su samo u zemljama/oblastima u kojima se emituju DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalni zemaljski kanali ili u kojima je omogućen pristup kompatibilnim DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC) uslugama kablovske televizije. Proverite kod lokalnog distributera da li je dostupan DVB-T ili DVB-C signal.

2. DVB-T je standard evropskog DVB konzorcijuma za emitovanje digitalnog zemaljskog TV signala, a DVB-C je standard za emitovanje digitalnog kablovskog TV signala. Međutim, neke funkcije poput EPG (Elektronski TV vodič), VOD (Video na zahtev) itd. nisu uključene u ovu specifikaciju. Stoga ih trenutno nije moguće koristiti.

3. Iako ovaj televizor podržava najnovije DVB-T i DVB-C standarde u ovom trenutku [od avgusta 2008.], nije moguće garantovati kompatibilnost sa budućim standardima za DVB-T digitalno zemaljsko emitovanje i DVB-C digitalno kablovsko emitovanje.

4. U zavisnosti od zemlje/oblasti u kojoj se ovaj televizor koristi, neki dobavljači usluga kablovske televizije možda će dodatno naplaćivati takvu uslugu i možda ćete morati da prihvatite uslove i odredbe njihovog poslovanja.

5. Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim zemljama i regionima, a DVB-C možda neće ispravno raditi sa nekim dobavljačima usluga kablovske televizije.

6. Više informacija potražite od lokalnog centra za korisničku podršku kompanije Samsung.

Kvalitet prijema televizora može da se razlikuje zbog razlika u metodama emitovanja između zemalja. Proverite performanse televizora kod lokalnog SAMSUNG ovlašćenog prodavca ili se obratite Samsung pozivnom centru kako biste dobili informaciju o tome da li kvalitet prijema može da se poboljša ponovnim podešavanjem postavki televizora.

Upozorenje za statičnu sliku

Izbegavajte reprodukovanje statičnih slika (kao što su jpeg datoteke) ili elemenata statične slike (kao što je logotip TV programa, panorama ili 4:3 format slike, trake sa vestima sa berze ili trake sa vestima na dnu ekrana itd.) na ekranu. Konstantno reprodukovanje statične slike može da prouzrokuje pojavu dvostrukog prikaza na LED ekranu, što će se odraziti na kvalitet slike. Da biste smanjili rizik od ovog efekta, pridržavajte se sledećih preporuka:

Nemojte da prikazujete isti TV kanal duži vremenski period.

Uvek se trudite da slika bude prikazana preko celog ekrana. Da biste to postigli, izaberite najbolju dostupnu opciju iz menija sa veličinama ekrana.

Smanjite osvetljenost i kontrast na minimalnu vrednost potrebnu da bi se postigao željeni kvalitet slike, pošto prevelike vrednosti mogu da ubrzaju proces „sagorevanja“ ekrana.

Često koristite sve funkcije televizora za smanjivanje zadržavanja slike i „sagorevanja“ ekrana, a više informacija o tome potražite u odgovarajućem odeljku u korisničkom priručniku.

Bezbedan prostor za instalaciju

Pridržavajte se propisanih razdaljina između proizvoda i drugih objekata (npr. zidova) kako bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija. U suprotnom, može da dođe do požara ili problema sa uređajem usled povećanja njegove unutrašnje temperature.

Ako koristite postolje ili zidni nosač, koristite isključivo delove koje je proizvela kompanija Samsung Electronics.

Ako koristite delove drugog proizvođača, može da dođe do problema sa uređajem ili do povreda usled pada uređaja. Izgled može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora zato što određeni delovi mogu da budu vrući.

Instaliranje sa postoljem.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Srpski

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:43