Lidhja në fole ndërfaqeje të përbashkët (CI) (foleja e kartës së shikimit televiziv)

Për të parë kanalet me pagesë, duhet të futet “KARTA CI ose CI+”.

• Nëse nuk futni "KARTËN CI ose CI+", disa kanale do të shfaqin mesazhin “Sinjal i koduar”.

• Informacioni çiftëzues që përmban një numër telefonik, ID-ja “KARTA CI ose CI+”, ID-ja e Pritësit dhe informacione të tjera do të shfaqen brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit.

• Kur konfigurimi i informacionit të kanaleve përfundon, shfaqet mesazhi

 

“Përditësimi i krye”, duke treguar se lista e kanaleve tashmë është

• Figura mund të ndryshojë në varësi të modelit.

përditësuar.

SHËNIM

Duhet të merrni një “KARTË CI ose CI+” nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.

Hiqeni “KARTËN CI ose CI+” duke e tërhequr atë me kujdes me duar, meqenëse rrëzimi i “KARTËS CI ose CI+” mund ta dëmtojë.

Futeni “KARTËN CI ose CI+” në drejtimin ashtu siç tregohet në kartë.

Vendndodhja e folesë COMMON INTERFACE mund të ndryshojë në varësi të modelit.

“KARTA CI ose CI+” nuk mbështetet në disa vende dhe rajone; konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar.

Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.

Futni “KARTËN CI ose CI+” që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Ekrani do të deformohet ose nuk do të mund të shihet.

Konfigurimi fillestar

Kur TV-ja ndizet fillimisht, do të shfaqen një sërë treguesish në ekran të cilët do të ndihmojnë në konfigurimin e cilësimeve bazë. Shtypni butonin POWERP. Konfig. disponohet vetëm kur burimi është caktuar te TV.

Nëse lidhni ndonjë pajisje me HDMI IN 1(STB) përpara fillimit të instalimit, Burimi i kanalit do të ndryshojë automatikisht në Kutia konfiguruese e sipërme. Nëse nuk dëshironi të zgjidhni Kutia konfiguruese e sipërme, ju lutemi zgjidhni Antena.

Nëse dëshironi të rivendosni këtë veçori…

Zgjidhni Sistemi - Konfig. (Konfigurimi fillestar). Futni numrin 4-shifror të kodit PIN. Numri PIN i parazgjedhur është “0-0-0-0”. Nëse dëshironi të ndryshoni numrin PIN, përdorni funksionin Ndrysho PIN.

Konfig. (MENU → Sistemi) duhet ta ribëni në shtëpi, megjithëse e bëtë një herë në dyqan.

Nëse harroni kodin PIN, shtypni butonat e telekomandës në regjimin e pritjes sipas rendit që vijon, gjë e cila e rivendos kodin PIN në “0-0-0-0”: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (aktive)

Ndryshimi i burimit të hyrjes

Burimi

TV / Jasht / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Komponenti

Përdoreni për zgjedhur burime të tjera të jashtme hyrjeje si DVD / lexuesi Blu-ray / kabllori/marrësi satelitor STB të lidhura te TV-ja. Shtypni butonin SOURCE. Hyrjet e lidhura do të theksohen në listën e shfaqur Burimi.

Nuk mbështetet hyrja PC(D-Sub). Nëse nuk doni që ta lidhni kompjuterin me televizorin, mund të lidhni kabllon HDMI-DVI me folenë HDMI IN 2(DVI) në televizor.

Jasht gjithmonë qëndron aktive. Shtypni butonin TOOLS.

Shto Emrin

Mund të caktoni emër burimi të jashtëm sipas dëshirës.

––Kur lidhni një PC te porta HDMI IN 2(DVI) me kabllo HDMI, duhet të vendosni TV-në në modalitetin PC nën Shto Emrin.

––Kur lidhni një PC te porta HDMI IN 2(DVI) me kabllo HDMI në DVI, duhet të vendosni TV-në në modalitetin DVI PC nën Shto Emrin.

––Kur lidhni pajisje AV te porta HDMI IN 2(DVI) me kabllo HDMI në DVI, duhet të vendosni TV-në në modalitetin Pajisjet DVI nën Shto Emrin.

Informacion

Mund të shikoni informacion të hollësishëm rreth pajisjes së jashtme të lidhur.

Shqip- 7

Shqip

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 7

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:11