Lista e veçorive

Media Play

Ju lejon të hapni skedarët me muzikë, figurat dhe filmat e ruajtur në një pajisje USB.

e-Manual

Mundëson leximin e manualit të plotë në ekran. (f. 8)

Pajisjet ndihmëse

Ju lutemi sigurohuni që gjërat e mëposhtme të përfshihen me TV-në tuaj. Nëse ndonjë prej elementeve mungon, kontaktoni shitësin. Ngjyrat dhe format e elementeve mund të ndryshojnë në varësi të modeleve.

Kabllot që nuk përmbahen në paketë mund të blihen veçmas.

[[KUJDES: FUTENI NË MËNYRË TË SIGURT PASI MUND TË SHKËPUTET NGA GRUPI

• Telekomanda dhe bateritë (AAA x 2)

Kordoni elektrik

Karta e garancisë / Udhëzuesi rregullator

Përshtatës AC/DC (për modelet 19-inçëshe,

Udhëzimet e përdorimit

 

 

22-inçëshe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbajtësi i kabllove

Montimi i mbajtësit të kabllove

Mund të kërkohet tarifë administrimi nëse

(a)kërkohet një inxhinier nga ana juaj ndërkohë që produkti nuk ka asnjë defekt (pra, në rast se nuk keni arritur të lexoni këtë manual përdorimi)

(b)kur dërgoni njësinë tek një qendër riparimi ndërkohë që produkti nuk ka asnjë defekt (pra, në rast se nuk keni arritur të lexoni këtë manual përdorimi)

Shuma për këtë administrim do t'ju thuhet më përpara se sa të kryhet ndonjë punë apo vizitë në shtëpi.

Përdorimi i pultit të televizorit (tasti i panelit)

Pulti i televizorit, buton i ngjashëm me një timon të vogël në pjesën e pasme djathtas të televizorit, mundëson komandimin e televizorit pa telekomandë.

Disa funksione që kërkojnë kod PIN mund të mos disponohen.

Ngjyra dhe forma e produktit mund të ndryshojnë në varësi të modelit.

Zgjedhja e Media Play

Zgjedhja e Meny Zgjedhja e Burimi

Rikthim

Del nga menyja kur pulti shtypet për më shumë se 1 sekondë.

Sigurohuni të mos e shtypni pultin përpara se ta përdorni për të lëvizur në drejtimet lart/poshtë/ majtas/djathtas. Nëse e shtypni përpara, nuk do të mund ta lëvizni në drejtimet lart/poshtë/ majtas/djathtas.

Fik

Menyja e funksioneve

Sensori i telekomandës

Pulti i televizorit

Figura është skicuar duke treguar anën e përparme të televizorit.

Modaliteti në pritje

Mos e lini TV-në tuaj në modalitetin në pritje për periudha të gjata kohe (për shembull kur jeni larg me pushime). Një sasi e vogël energjie konsumohet gjithsesi edhe pse butoni i energjisë është i fikur. Është mirë që kordoni i energjisë të hiqet nga priza.

Shqip- 4

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 4

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:09