Како да го погледнете e-Manual

E-MANUAL

Инструкциите за функциите на вашиот телевизор може да ги најдете во e-Manualод вашиот телевизор. За

користење, притиснете го копчето E-MANUALна вашиот далечински управувач. Движете го курсорот со помош

 

 

на копчињата за нагоре/надолу/десно/лево за да означите категорија, потоа тема и на крај притиснете го

 

копчето ENTERE. e-Manualќе ја прикаже страницата која сакате да ја погледнете.

 

До него можете да пристапите и преку менито:

 

OO MENUmПоддршка e-Manual ENTERE

 

За да се вратите на главното мени на e-Manual, притиснете го копчето E-MANUALна далечинскиот

 

управувач.
Приказ на екранот
Тековно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуцирано

 

Основни функции

видео, ТВ

 

 

 

 

програма итн.

 

Менување на однапред поставен режим на слика

 

 

 

Прилагодување на поставувањата за слика

 

 

 

Менување на опции за слика

 

 

 

Промена на однапред поставениот режим на звук

 

 

 

Прилагодување на поставувањата за звук

 

 

 

}Индекс EВнеси eИзлез

 

 

 

Список со категории. Притиснете го копчето ◄ или ► за избирање на саканата категорија.

Ја прикажува листата на подменито. Движете го курсорот со помош на копчиња со стрелки на вашиот далечински управувач. Притиснете го копчето ENTEREза избирање на саканото подмени.

Операциски копчиња

}Индекс: Го прикажува екранот на индексот. EВнеси: Изберете категорија или подмени. eИзлез: Излез од e-Manual.

<Прегледување на содржините>

aПроб. сега: Го прикажува менито на екранот кое одговара на темата. За да се вратите на екранот со e-Manual, притиснете го копчето E-MANUAL.

bДома: Ве носи на почетниот екран на e-Manual.LСтр.: Ве носи на претходната или следната страница.{Зум: Врши зголемување на екранот.

–– Притиснете го копчето {(Зум) за да ја зголемите сликата на екранот. Со помош на копчето

или ▼ можете да се движите низ зголемениот екран. За да го вратите екранот во нормална големина, притиснете го копчето RETURN.

Како да се движите низ темите во e-Manual и соодветното(ите) OSD мени(ја).Оваа функција не е овозможена во некои менија.

Доколку менито не е активно, нема да можете да ја користите функцијата Проб. сега.

 

Метод 1

 

Метод 2

 

 

 

 

1.

Ако сакате да користите мени кое одговара на тема од e-Manual,

1.

Притиснете го копчето ENTEREкога ќе се прикаже темата.

 

притиснете го црвеното копче и изберете Проб. сега.

 

“Дали сак. ова да го извршите?” ќе се прикаже на екранот.

2.

За да се вратите на екранот со e-Manual, притиснете го копчето

 

Изберете Да, а потоа притиснете го копчето ENTERE. На

 

екранот ќе се појави OSD прозорецот.

 

E-MANUAL.

 

 

2.

За да се вратите на екранот со e-Manual, притиснете го копчето

 

 

 

 

 

E-MANUAL.

 

 

 

 

Како да пребарувате тема на индексната страницаОваа функција може да не биде поддржана во зависност од јазикот.

1.Ако сакате да пребарате клучен збор, притиснете го синото копче за да изберете Индекс.

2.Притиснете го копчето ◄ или ► за избирање на саканиот редослед на знаци.

3.Притиснете го копчето ▲ или ▼ за избирање на клучен збор кој сакате да го погледнете, а потоа притиснете го копчето

ENTERE.

4.Можете да го погледнете соодветниот екран со инструкции од e-Manual. За да го затворите екранот со Индекс, притиснете го копчето RETURN.

Македонски- 8

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 8

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:51:03