10 cm
Prawidłowe usuwanie produktu (przepisy dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów.
Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia
środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający wtórne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Prawidłowe usuwanie baterii używanych z produktem
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów.)
Oznaczenie umieszczone na baterii, instrukcji lub opakowaniu wskazuje, że baterii produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie Komisji Europejskiej 2006/66. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tych baterii te substancje mogą być zagrożeniem dla zdrowia człowieka
lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, darmowego systemu zwrotu baterii.
Produkt nie obsługuje języków używanych w krajach należących do WNP (rosyjski, ukraiński, kazachski) ponieważ przeznaczony jest dla klientów mieszkających w krajach należących do UE.
Polski - 3
Instalacja na wsporniku naściennym.
10 cm

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi instrukcji elektronicznej (str. 8)

Rysunki i ilustracje w niniejszej Instrukcji użytkownika służą wyłącznie jako przykład i mogą się różnić od faktycznego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacja mogą się zmienić bez uprzedzenia.

Ważne informacje gwarancyjne związane z formatem obrazu telewizyjnego

1. Funkcje telewizji cyfrowej (DVB) są dostępne tylko w krajach/regionach, gdzie emitowane są sygnały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) lub gdzie obsługiwana jest kompatybilna cyfrowa telewizja kablowa DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Aby dowiedzieć się, czy sygnał DVB-T lub DVB-C jest odbierany na danym obszarze, należy zapytać sprzedawcę.

2. DVB-T to europejski standard emisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, DVB-C jest standardem emisji sygnału kablowej telewizji cyfrowej. Standard ten nie zawiera jednak niektórych zróżnicowanych funkcji, takich jak EPG (Electronic Program Guide – Elektroniczny przewodnik po programach), VOD (Video on Demand – Wideo na żądanie) itp. Funkcje z tego powodu mogą nie być obecnie obsługiwane.

3. Chociaż telewizor jest zgodny ze standardami telewizji DVB-T i DVB-C według stanu na miesiąc sierpień 2008 r., nie jest możliwe zagwarantowanie obsługi przyszłych standardów emisji naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i kablowej telewizji cyfrowej DVB-C.

4. W zależności od kraju/obszaru, w którym telewizor funkcjonuje, niektórzy dostawcy telewizji kablowych mogą żądać dodatkowej opłaty za taką usługę lub zaakceptowania ich regulaminu świadczenia usług.

5. Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Cyfrowa telewizja kablowa może nie działać poprawnie u niektórych dostawców.

6. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta Samsung.

Jakość odbioru telewizji może zależeć od różnych sposobów nadawania w różnych krajach. Aby sprawdzić, czy jest możliwa poprawa jakości odbieranego odbioru przez ponowne skonfigurowanie telewizora, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Samsung lub z biurem pomocy telefonicznej firmy Samsung.

Ostrzeżenie dotyczące nieruchomych obrazów

Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów (np. plików JPEG) lub ich elementów (np. logo programu telewizyjnego, panorama, obraz w formacie 4:3, czy dolny pasek z informacjami lub notowaniami giełdowymi). Może to spowodować odbicia na ekranie LED i pogorszyć jakość obrazu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego efektu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Nie wolno wyświetlać jednego kanału telewizyjnego przez dłuższy czas.

Zawsze staraj się wyświetlać każdy obraz na całym ekranie. Aby to osiągnąć, wybierz najlepszą opcję z menu formatu obrazu.

Zmniejsz do minimum wartości jasności i kontrastu przy zachowaniu pożądanej jakości obrazu. Za wysokie wartości mogą przyspieszyć proces zużywania się ekranu.

Często używaj tych funkcji telewizora, które służą do redukcji efektu utrwalania obrazu na ekranie i zużywania ekranu. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej części instrukcji obsługi.

Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej

Należy zachować wymaganą odległość pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany).

Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niezastosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.

Korzystając z podstawy lub wspornika naściennego, należy używać wyłącznie części oferowanych przez firmę Samsung Electronics.

Użycie części innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia spowodowane spadkiem produktu. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu.

Należy uważać przy dotykaniu telewizora na gorące elementy.

Instalacja na podstawie.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Polski

[UF40005000S-XH]BN68-04904C-02L09.indb 3

 

 

2013-11-20 ￿￿ 4:50:18