Cài đặt .............................................

101

Truy cập menu Cài đặt ..............................

101

Không dây va mang ..................................

101

Cài đặt cuộc gọi .........................................

103

Âm thanh ....................................................

104

Màn hì̀nh .....................................................

104

Vị trí và bả̉o mật ........................................

105

Ứng dụng ....................................................

106

Tài khoả̉n và đồng bộ ................................

107

Riêng tư .......................................................

107

Thẻ nhơ SD va bô nhơ trong ....................

108

Ngôn ngữ & bàn phím .............................

108

Đâu vao/ra cua giong noi .........................

110

Hỗ trợ ..........................................................

111

Thơi gian .....................................................

111

Thông tin điện thoại .................................

112

Khắc phục sự cố .............................

113

Các lưu ý an toàn ...........................

119

Nội dung 9