Cài đặt cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

››Số giới hạn gọi FDN

Cho phép FDN: Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM.

Thay đổi PIN2: Thay đổi mã PIN2, được sử dụng để bảo vệ mã PIN chính.

Danh sách FDN: Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

››Dịch vụ thư thoại

Chọn dịch vụ thư thoại từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Bạn cũng có thể chọn các dịch vụ thư thoại khác nếu bạn tải về các ứng dụng hỗ trợ các dịch vụ đó.

››Số hộp thư thoại

Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

››Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi đến sang một số khác.

››Cài đặt bổ sung

ID người gọi: Hiển thị ID người gọi cho các bên khác đối với cuộc gọi đi.

Chờ cuộc gọi: Cho phép báo cuộc gọi khi đang tiến hành một cuộc gọi khác.

Bật cả̉m biến tiệm cận: Đặt để bật cảm biến gần trong khi gọi.

Cài đặt 103