››Tì̀m chỉ đường đến một điểm cụ thể

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bả̉n đồ.

2

Bấm [ ] Chi đương.

3

Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.

 

Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí

 

trên bản đồ, chọn Danh sach Liên hê hoặc Điêm

4

trên bả̉n đồ hoặc Địa điểm của tôi.

Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và

5

chọn Tìm chi đương.

Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết

6

của chuyến đi (nếu cần).

Chọn .

 

Tuyến đường được hiển thị trên bản đồ. Để chỉ xem một

7

phần của tuyến đường, chọn hoặc .

Khi đã hoàn tất, bấm [ ] Xóa khoi Bản đồ.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

 

Latitude.

2

Thiết bị tự động kết nối với Latitude.

Bấm [ ] Thêm baṇ be Chon tư Danh sach liên

3

hoặc Thêm qua đia chi email.

Chọn một người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa

4

chỉ email và chọn Thêm baṇ be.

Chọn Co.

 

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị

5

trí với người đó.

Bấm [ ] Chê độ xem bản đô.

 

Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên

 

bản đồ.

78Web