››Chuyển sang chế độ Yên lặng

Để tắt hoặc bật tiếng thiết bị, thực hiện một trong các thao tác sau:

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bàn

phím và sau đó chạm và giữ .

Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình và chọn Âm thanh.

Bấm và giữ phím Nguồn và chọn Chế độ Yên lặng.

Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Âm thanh Rung Luôn luôn hoặc Chỉ trong chế độ Yên lặng. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng, sẽ hiện ra ở vị trí của .

››Thay đổi nhạc chuông

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Âm thanh Nhạc chuông điện thoại.

2 Chọn nhạc chuông từ danh sách và chọn OK.

››Bật hì̀nh ả̉nh động khi chuyển giữa các cửa sổ

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Màn hì̀nh Hiệu ứng động Một số hoặc Tất cả̉.

››

1

Chọn hì̀nh nền cho màn hì̀nh chờ

Ở chế độ Chờ, bấm [ ] Màn hì̀nh nền tùy chọn.

2

Chọn một ảnh.

3

Chọn Lưu hoặc Đặt hì̀nh nền.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

28Bắt đầu