Đặt lại dữ liệu của nhà sả̉n xuất: Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thẻ nhơ SD va bô nhơ trong

Kiểm tra thông tin thẻ nhớ và của điện thoại và định dạng thẻ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu khỏ̉i thẻ nhớ.

Ngôn ngữ & bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

››Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

››Chọn cách nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

››Swype

Chon Phương Thưc Cho Vao: Thay đổi loại bàn phím.

Cach Swype:: Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Swype.

Ca nhân tư điển: Thiết lập từ điển của chính bạn. Các từ trong từ điển của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng gợi ý cho các từ nhập.

Cac Tham Khảo:

--Hồi đap bằ̀ng âm thanh: Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.

--Rung khi nhân phim: Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.

--Hiển thị mẹo: Đặt để thiết bị tự động hiển thị khuyến nghị cho thao tác của bạn khi có sẵn.

--Tư thêm khoảng trông: Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.

--Tư động viêt hoa: Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏ̉i, hoặc dấu cảm thán.

108Cài đặt