››Thêm thủ công mạng WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạng Cài đặt Wi-Fi Thêm mạng Wi-Fi.

2

Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.

3

Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được

4

chọn.

Chọn Lưu.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các điện thoại hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. tr. 86

››Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các điện thoại hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên điện thoại của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.

Một số file có thể không mở được trên các điện thoại hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào điện thoại.

1

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

AllShare.

 

 

Chọn Cài đặt.

 

 

3

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

 

 

Tùy chọn

Chức năng

 

 

 

Tên máy chủ

Nhập tên cho điện thoại của bạn là

 

 

 

media

máy chủ phương tiện.

 

 

 

Bật tính năng chia sẻ video, ảnh,

 

 

 

Chia sẻ media

hoặc nhạc với các điện thoại hỗ trợ

 

 

 

DLNA khác.

 

Kết nối 87