››Đồng bộ thủ công dữ liệu

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Tài khoả̉n và đồng bộ.

2

3

Chọn một tài khoản.

Bấm [ ] Đông bô ngay. Thiết bị sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu bạn đặt để đồng bộ.

Bắt đầu 39