3

Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong

 

các cách sau:

 

Nói Điểm đến: Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như

 

 

“Di chuyển đến điểm đến.”

 

Nhập Điểm đến: Nhập điểm đến của bạn bằng bàn

 

 

phím ảo.

 

Danh sach liên hê: Chọn điểm đến của bạn từ các địa

 

 

chỉ trong danh bạ.

 

Địa điểm được găn sao: Chọn điểm đến từ danh sách

4

 

các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.

Chọn Cài đặt để sử dụng tính năng hướng dẫn di chuyển

5

bằng giọng nói.

Để kết thúc di chuyển, bấm [ ] Thoát Dẫn hướng.

Google tì̀m kiếm

Bạn có thể tìm các ứng dụng trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Google

 

Search.

2

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, cài đặt có hay không

3

xem lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google của bạn.

Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.

4

Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực

 

bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››

1

Xem video

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

YouTube.

Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn Chấp nhận

3

(nếu cần).

Chọn một video từ danh sách.

4

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

 

ngang.

80Web