2

Bấm [ ] Thêm bạn be.

3

Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn Gửi thư

 

mời.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

››

1

Bắt đầu trò chuyện

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

2

Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò

3

chuyện mở ra.

Nhập tin nhắn của bạn và chọn Gửi.

 

Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [ ] L.chọn

4

Chèn mặt cười.

Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động,

5

bấm [ ] Chuyển đôi tro chuyên.

Để kết thúc trò chuyện, bấm [ ] Kết thúc cuôc tro

 

chuyên.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub, ứng dụng truyền thông tích hợp cho Dịch vụ Mạng Xã hội (SNS), email, tin nhắn, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungapps.com để biết thêm chi tiết.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Social

2

Hub.

Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social

 

Hub.

50Liên lạc