5 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

2

1

Số

Chức năng

1Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.

2Thay đổi chất lượng hiển thị.

››

1

Chia sẻ video

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

YouTube.

Chọn một video.

3

Chọn một tùy chọn.

››

 

 

1

Tả̉i lên video

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

YouTube.

 

Bấm [ ] Tả̉i lên và chọn một video. Chuyển sang

 

bước 8.

 

 

 

Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn

để bật

3

máy ảnh.

 

Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

4

ngang.

 

 

Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.

 

5

Chọn

để bắt đầu quay.

 

6

Chọn

để dừng quay.

 

7

Chọn Lưu để tải lên video bạn vừa quay.

 

8

Nhập tên người dùng và mật mã của bạn rồi chọn

9

Thêm tai khoản.

 

Nhập chi tiết video tải lên và chọn Tả̉i lên.

 

Web 81