Ghi âm

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại. Để sử dụng tính năng này, trước tiên bạn phải lắp thẻ nhớ.

››

1

Ghi ghi nhớ thoại

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm.

2

Chọn Ghi để bắt đầu ghi.

3

Nói vào micrô.

4

Khi đã hoàn tất ghi ghi chú, chọn Ngừng.

5

Ghi nhớ được lưu tự động.

Để ghi các ghi chú thoại khác, chọn Ghi ở dưới cuối màn

 

hình.

››

1

Phát ghi nhớ thoại

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi âm.

2

Chọn D.sách.

3

Chọn một ghi chú thoại để phát.

Bạn có thể gửi ghi chú thoại cho người khác bằng cách bấm [] Chia sẻ.

Thông tin cá nhân 73