Đặt mật mã mở khóa

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Vị trí và bả̉o mật Cài khóa màn hì̀nh Mật mã.

2

Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn Tiếp tục.

3

Nhập lại mật mã và chọn OK.

››Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Vị trí và bả̉o mật Cài đặt khóa SIM Khóa thẻ SIM.

2 Nhập mã PIN và chọn OK.

Khi tính năng khóa mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị.

Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.

Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ SIM đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

››Kích hoạt tính năng Tì̀m điện thoại của bạn

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng Tìm điện thoại của tôi sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát thiết bị từ xa trên web.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

2

Vị trí và bả̉o mật Cả̉nh báo đổi SIM.

Đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn Châp

 

nhân.

30Bắt đầu