Các biểu tượng chỉ báo

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

››

 

 

Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác

 

Đã bật GPS

nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp

 

 

 

dịch vụ.

 

 

 

Đang thực hiện cuộc gọi

 

 

 

 

Biểu tượng

Định nghĩa

 

 

 

 

Cuộc gọi đang tạm dừng

 

Không có tín hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Đã bật loa ngoài

 

 

 

 

 

Cường độ tín hiệu

 

 

 

 

 

 

Cuộc gọi nhỡ

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng GPRS

 

 

 

 

 

 

Đã đồng bộ với web

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng EDGE

 

 

 

 

 

 

Đang tải lên dữ liệu

 

 

 

 

 

Đã kết nối với mạng UMTS

 

 

 

 

 

 

Đang tải về dữ liệu

 

 

 

 

 

Mở các mạng WLAN có sẵn

 

 

 

 

 

 

Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi

 

 

 

 

 

Đã bật mạng WLAN

 

 

 

 

 

 

Đã kết nối với máy tính

 

 

 

 

 

Đã bật Bluetooth

 

 

 

 

 

 

Đã bật kết nối USB internet

 

 

 

 

 

Đã kết nối với tai nghe Bluetooth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20Bắt đầu