Dụng cụ

Đồng hồ

Tìm hiểu cách sử dụng màn hình đồng hồ trên màn hình Chờ, và đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

››

1

Sử dụng màn hì̀nh đồng hồ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng

2

hồ.

Trong khi sử dụng màn hình đồng hồ, hãy sử dụng các

 

tính năng sau:

Để tạo hoặc xóa chuông báo, chọn .

Để phát trình chiếu ảnh trong Bộ sưu tập, chọn .

Để khởi động máy nghe nhạc, chọn .

Để trở về màn hình chờ, chọn .

››

1

Đặt chuông báo mới

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng

2

hồ.

Chọn Thêm chuông báo hoặc bấm [ ] Thêm

3

chuông báo.

Đặt chi tiết chuông báo.

4

Khi đã hoàn tất, chọn Hoan tât.

››Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

Chọn Tam huy để dừng chuông báo.

Chọn Đợi tí để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian đã chỉ định.

››

 

1

Xóa chuông báo

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đồng

2

hồ .

 

Chọn chuông báo để xóa.

 

3

Chọn Xóa OK.

 

 

Dụng cụ

95