Khắc phục sự cố

Khi bạn bật thiết bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiết bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:

Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:

Mật khẩu

Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải

nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị.

 

 

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi

 

tính năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn

PIN

phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc

 

USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng

 

cách dùng menu Khóa the SIM.

Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:

 

 

Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa,

 

PUK

thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều

lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà

 

 

cung cấp dịch vụ của bạn cấp.

 

Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn

 

PIN2

phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc

USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà

 

 

cung cấp dịch vụ của bạn.

 

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ.

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Khắc phục sự cố 113