Tin tức & Thời tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc những tin tức mới nhất và các bài viết khác.

››Xem thông tin thời tiết

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin tức

& Thời tiết.

2 Chọn Thời tiết ở trên cùng màn hình.

Thiết bị sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin về thời tiết.

Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết ở một khu vực khác. Bấm [ ] Cài đặt Cài đặt thời tiết và xóa ô đánh dấu cạnh Sư dung vị trí của tôi. Sau đó chọn vị trí trong Đăt vi tri.

››

1

Đọc bài báo

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Tin tức

2

& Thời tiết.

Chọn chủ đề tin tức ở trên cùng màn hình.

3

Chọn một bài báo để mở.

Để thêm chủ đề tin tức, bấm [] Cài đặt Cài đặt tin tức Chọn chủ đề tin tức.

82Web