Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mailvào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một thư, nhãn đó sẽ hiển thị ở dạng hình chữ nhật bôi màu trên thư đó.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

››

1

Gửi thư điện tử

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Gmail.

2

Bấm [ ] Soạn.

3

Nhập tên hoặc địa chỉ trong cửa sổ người nhận.

4

Nhập chủ đề và nội dung thư.

5

Để đính kèm file ảnh, bấm [ ] Đính kèm một file.

6

Chọn để gửi tin nhắn.

››

1

Xem thư điện tử

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Gmail.

2

Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

Để thêm dấu sao cho thư, chọn .

Để trả lời thư, chọn .

Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn Trả lời tất cả̉.

Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn Chuyển tiếp.

46Liên lạc