YouTube .........................................................

80

Tin tức & Thời tiết .......................................

82

Samsung Apps .............................................

83

Thị trường .....................................................

83

Kết nối ...............................................

84

Bluetooth ......................................................

84

Wi-Fi ..............................................................

86

AllShare .........................................................

87

Chia sẻ mạng di động .................................

89

GPS .................................................................

90

Kết nối PC .....................................................

91

Kết nối VPN ..................................................

92

Dụng cụ .............................................

95

Đồng hồ ........................................................

95

Máy tính ........................................................

96

Tả̉i về .............................................................

96

File của bạn ...................................................

96

ThinkFree Office ...........................................

97

Bộ dụng cụ SIM ............................................

99

Quả̉n lý tác vụ ..............................................

99

Tì̀m kiếm bằng Giong noi .........................

100

8Nội dung