Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

››

1

Tạo sự kiện

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch

2

năm.
Bấm [ ] L.chọn Tạo.

3

Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.

4

Chọn H.tất.

››Xem sự kiện

Thay đổi kiểu xem lịch,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch

2

năm.

Bấm [ ] và chọn Ngày, Tuần, hoặc Tháng.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Lịch

 

năm.

2 Chọn một ngày trên lịch.

Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ

công một ngày, bấm [] L.chọn Đi đến, nhập ngày bằng cách chọn + hoặc -, và chọn Đặt.

Để chọn ngày hôm nay, bấm [] Hôm nay.

3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Thông tin cá nhân 71