››Tì̀m và kết nối với điện thoại hỗ trợ

Bluetooth khác

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạng Cài đặt Bluetooth Dò tì̀m thiết bị.

2 Chọn thiết bị.

3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn OK. Hoặc chọn Chấp nhận để điều chỉnh mã PIN của điện thoại phù hợp với điện thoại kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.

Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

››Gửi dữ liệu bằ̀ng tính năng không dây

Bluetooth

1

Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, ghi

 

chú, hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc

2

File của bạn.

Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.

 

Cách chọn tùy chọn có thể khác nhau tùy theo kiểu

 

dữ liệu.

3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

››Nhận dữ liệu bằ̀ng tính năng không dây

Bluetooth

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạng Cài đặt Bluetooth Cho phep tìm thây.

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.

Kết nối 85