4

Chọn một loại phương tiện và chọn file bạn muốn mở.

5

Chọn Thêm vào danh sách.

6

Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện.

7

Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.

Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện

 

thoại.

Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu cách cài đặt thiết bị làm modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị.

››Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua

WLAN

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

Không dây và mạng USB internet & điểm truy cập di động.

2

Chọn Điểm truy cập Wi-Fi di động để bật điểm truy

3

 

cập WLAN.

 

 

 

Chọn Cài đặt điểm truy cập Wi-Fi di động Cấu hì̀nh

 

điểm truy cập Wi-Fiđể cấu hình cài đặt mạng để sử

 

dụng thiết bị làm điểm truy cập.

 

 

 

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

SSID Mạng

Xem và đổi tên thiết bị sẽ hiển thị

 

 

 

đối với các thiết bị bên ngoài.

 

 

 

 

 

 

Bảo mật

Chọn loại bảo mật.

 

 

 

 

 

 

 

Mật mã

Cài mật mã cho mạng di động.

4

 

 

 

 

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

5

Từ một thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong

 

danh sách kết nối sẵn có và kết nối mạng.

Thiết bị sẽ chia sẻ kết nối mạng di động trên thiết bị khác.

Kết nối 89