››Cài đặt Văn bản - Giong noi

Nghe ví dụ: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.

Luôn dùng cài đặt của tôi: Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.

Bộ đọc mặc định: Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.

Cài đặt dữ liệu thoại: Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.

Tốc độ nói: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.

Bộ đọc: Xem các ứng dụng tổng hợp lời nói đã tải về từ Android Market.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

Hỗ trợ: Bật ứng dụng hỗ trợ mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.

Phím nguồn kêt thuc c.gọi: Đặt cho thiết bị kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm phím Nguồn.

Thơi gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị:

Tự động: Tự động cập nhật giờ khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.

Cài đặt ngày: Đặt thủ công ngày hiện tại.

Chọn múi giờ: Đặt múi giờ khu vực của bạn.

Cài đặt 111