2

Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn OK.

3

Chọn Danh sach FDN và thêm các số liên lạc bạn muốn

 

sử dụng ở chế độ FDN.

Cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể cài đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

2

Cài đặt cuộc gọi Chuyển tiếp cuộc gọi.

Chọn điều kiện.

3

Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn

 

Bật.

Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Cài đặt cuộc gọi Cài đặt bổ sung Chờ cuộc gọi. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

››Xem nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

Nhật ký.

Bấm [ ] Hiên thi theo một tùy chọn sắp xếp nhật

 

ký cuộc gọi.

Từ nhật ký cuộc gọi, bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến số liên lạc bằng cách kéo nhanh số liên lạc sang trái hoặc phải.

Liên lạc 43