2

Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây

3

Bluetooth và chọn OK (nếu cần).

Chọn Chấp nhận để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận

 

dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth. Nếu bạn nhận được một số liên lạc, nó sẽ tự động được lưu vào danh bạ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

››Bật tính năng WLAN

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạng Cài đặt Wi-FiWi-Fi.

Mạng WLAN hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

››Tì̀m và kết nối với mạng WLAN

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

 

Không dây và mạng Cài đặt Wi-Fi.

2

Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

Chọn một mạng trong Mạng Wi-Fi.

3

Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).

4

Chọn Kết nối.

86Kết nối