››Thêm một đài FM vào danh sách kênh yêu thích

1

Cắm tai nghe vào thiết bị.

2

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

3

Chọn

để bật đài FM.

4

Cuộn đến đài FM mong muốn.

5

Chọn

để thêm vào danh sách kênh yêu thích.

Bạn có thể thêm tên cho một đài FM hoặc xóa một đài FM; chạm và giữ một đài FM trong danh sách kênh yêu thích và chọn Xóa hoặc Đổi tên.

››

 

 

1

Tùy chỉnh cài đặt đài FM

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM.

2

Bấm [ ] Cài đặt.

3

Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh đài FM:

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

 

Vùng

Chọn khu vực của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt có hoặc không chạy đài FM ở

 

 

 

Nghe ở chế

chế độ nền trong khi đang sử dụng

 

 

các ứng dụng khác. Nếu tính năng

 

 

độ nền

 

 

này được bật, bạn có thể điều khiển

 

 

 

 

 

 

đài FM từ cửa sổ thông báo.

 

Giải trí 65