››Dừng chuông báo sự kiện

Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

1

Mở cửa sổ thông báo ở trên cùng của màn hình.

2

Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện

3

đó.

Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn Báo lại tất cả̉ hoặc

 

Bỏ qua tất cả̉.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

››Tạo một ghi nhớ

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú.

2

Chọn Tạo ghi chú hoặc bấm [ ] Tạo.

3

Nhập nội dung ghi chú của bạn.

4

Bấm [ ] để ẩn bàn phím.

5

Chọn một màu để thay đổi màu nền.

6

Chọn Lưu.

››

 

1

Xem ghi nhớ

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Ghi chú.

2

Chọn một ghi nhớ để xem thông tin chi tiết.

 

Để chỉnh sửa ghi chú, chọn .

 

Để xóa ghi chú, chọn OK.

 

 

Bạn có thể gửi ghi chú cho người khác bằng cách

 

 

chạm và giữ vào ghi chú đó sau đó chọn Gửi qua

 

 

một tùy chọn.

72Thông tin cá nhân