Oracle và Java là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/ hoặc các công ty con của Oracle. Các tên khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIEDvà biểu trưng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Sử dụng sách hướng dẫn này 5